Όροι Χρήσης

 1. Το renee.gr μέσω του δικτυακού τόπου/κόμβου τoυ (renee.gr) προσφέρει τις υπηρεσίες τoυ σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους χρήσης. Οι επισκέπτες και οι χρήστες πρέπει να αναγνώσουν αυτούς προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και υπηρεσιών, μόνο εφόσον τους αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα. Τυχόν επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου/κόμβου του renee.gr συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των κατωτέρω όρων, και όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν.
  Όπου κατωτέρω γίνεται χρήση του όρου «επισκέπτης» ή «χρήστης» εννοείται ότι περιλαμβάνονται πρόσωπα κάθε ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κλπ, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
 2. Με την αποδοχή -κατά τα ανωτέρω- των όρων χρήσης του παρόντος οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του renee.gr να τροποποιεί τους όρους χρήσης, και δεσμεύονται από αυτούς. Το δε renee.gr θα προβαίνει σε σχετική καταχώρηση-ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του για τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες ή απαλοιφές στους όρους χρήσης.
 3. Τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών με αντίστοιχη χρέωση) βαρύνει αποκλειστικά τους επισκέπτες/χρήστες.
 4. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν:
  α) να παρέχουν κάθε πληροφορία και προσωπικό στοιχείο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail κλπ) όταν τους ζητάται από το renee.gr,
  β) να ενημερώνουν τα ανωτέρω στοιχεία ώστε να διατηρούνται ακριβή, αληθή και πλήρη.
 5. Το renee.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, καταργεί, επαναφέρει κλπ μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, προσωρινά, μόνιμα ή κατά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών και μελών του.
 6. Το renee.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες και τα μέλη του σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση των υπηρεσιών του καθώς και διαφημιστικό υλικό του ιδίου ή τρίτων. Στην τελευταία περίπτωση το renee.gr ουδεμία ευθύνη έχει για τη μορφή ή το περιεχόμενο του υλικού τρίτων. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει το renee.gr για οποιαδήποτε τυχόν επικοινωνία ή συναλλαγή των επισκεπτών/χρηστών/μελών με τους τρίτους διαφημιζόμενους.
 7. Το renee.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του. Τα συγκεκριμένα αρχεία (cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες του renee.gr και μόνο για στατιστικούς λόγους ή λόγους marketing. Με την χρήση του ιστότοπου του renee.gr δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies.
 8. Ολόκληρο το περιεχόμενο του renee.gr (σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, υπηρεσίες κλπ) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του, προστατευόμενη από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, ολόκληρο ή μέρος του, αντικείμενο συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, αναμετάδοσης καθοιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε εν γένει μορφής εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης. Εξαίρεση αποτελεί η αποθήκευση απλού αντιγράφου μέρους του περιεχομένου, σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και μόνο χρήση, με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η ένδειξη της προέλευσής του (renee.gr).
  Τα ως άνω ισχύουν και για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται ή περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του renee.gr. Την δε ευθύνη γι’ αυτά έχουν αποκλειστικά και μόνον οι τρίτοι.
 9. Δεδομένου ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες και εν γένει υλικό το οποίο δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτα πρόσωπα (συνεργάτες, χρήστες, επισκέπτες, μέλη κλπ), οι τελευταίοι δίνουν στο renee.gr το αποκλειστικό δικαίωμα καθοιουδήποτε τρόπου χρήσης αυτών, στα πλαίσια πάντα του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Υπεύθυνοι όμως για τη μορφή και το περιεχόμενο τέτοιου υλικού είναι αποκλειστικά οι δημιουργοί του, απαλλάσσοντας το renee.gr από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
  Οι δε επισκέπτες/χρήστες/μέλη του renee.gr είναι αποκλειστικά οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανάγνωση ή χρήση των πληροφοριών του υλικού τρίτων καθώς επίσης και για κάθε υλικό που οι ίδιοι παρέχουν ή δημοσιεύουν στο renee.gr. Τα ενυπόγραφα κείμενα και εν γένει το ενυπόγραφο υλικό εκφράζει τις απόψεις του συντάκτη/δημιουργού του και όχι του renee.gr. Σε περίπτωση που εκ της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλος δημιουργηθούν ευθύνες ποινικές, αστικές ή διοικητικές, επιβληθούν πρόστιμα, δαπάνες ή εγερθούν αξιώσεις αποζημιώσεων κάθε φύσεως, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος υποχρεούται στην καταβολή των ανωτέρω. Στην περίπτωση δε που το renee.gr αναγκαστεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό τότε δικαιούται να το αναζητήσει από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος.
  Επίσης ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει υπέρ του renee.gr σε τυχόν δικαστική διαμάχη, ένεκα των ανωτέρω, και να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη.
  Επίσης το renee.gr δεν προτρέπει ούτε προτείνει στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη την επιχείρηση οποιασδήποτε πράξης, την αποχή από οποιαδήποτε πράξη, σε ορισμένη συμπεριφορά, στην σύναψη συμφωνιών κλπ.
  Το renee.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ολόκληρο ή μέρος του υλικού που δημιουργεί ή αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος, ιδία δε όταν προσβάλλονται τα χρηστά ήθη, ή έχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή εάν τυχόν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα. Η παρούσα απαρίθμηση περιπτώσεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
 10. Το renee.gr σε καμμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και εν γένει όλο το περιεχόμενο παρέχονται χωρίς σφάλματα ή άλλα προβλήματα, ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση για διόρθωση αυτών. Επίσης, το renee.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές/εξυπηρετητές (servers) που χρησιμοπούνται, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα συστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία.
  Περαιτέρω, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αλήθεια, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των περιεχομένων, σελίδων ή υπηρεσιών, ούτε προτείνει τη χρήση τους ή τη σύναψη συμφωνιών. Κάθε δαπάνη που αφορά στη χρήση των ανωτέρω καθώς και στην ανόρθωση τυχόν ζημιών που υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη ή και τρίτοι βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους ίδιους, απαλλασσομένου του renee.gr από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη ακόμα και στην περίπτωση αμέλειας.
 11. Το renee.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη. Τυχόν παράπονα ή αξιώσεις τους απευθύνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες.
  Το renee.gr σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει.
 12. Απαγορεύεται η χρήση του site για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, (π.χ αθέμιτο ανταγωνισμό, πρακτικές spamming και εν γένει ότι αντίκειται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).
 13. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του renee.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Τυχόν αντίθεση οποιασδήποτε διάταξης στο νόμο, καθιστά αυτήν άκυρη, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Προσωπικά δεδομέν

Πολιτική Απορρήτου

Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη του renee.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 κλπ), καθώς και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη δίνουν το δικαίωμα στο renee.gr να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που του έχουν γνωστοποιηθεί από τους ίδιους. Τυχόν αντιρρήσεις στην αρχειοθέτηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα πρέπει οπωσδήποτε να προβάλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη με αποστολή σχετικού μηνύματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@renee.gr, άλλως θεωρείται ότι ουδέποτε προβλήθηκαν.

Πολιτική Επιστροφών

Φροντίζουμε τα βιβλια να έχουν άριστη ποιότητα και γίνονται συνεχείς έλεγχοι πριν από τη διάθεσή τους προς πώληση. Εάν εντοπίσετε κάποιο κακέκτυπο ή ελαττωματικό βιβλίο το αντικαθιστούμε εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής, εφόσον είναι διαθέσιμο. Όλα τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών αγαθών καλύπτονται από εμάς.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@renee.gr

Ρενέ Στυλιαρά